Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen               

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op contracten die u sluit met mij als leverancier (Melanie Schwarzer). Tenzij anders overeengekomen, wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eventuele eigen voorwaarden die u gebruikt. 

(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of personenvennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn of haar zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit. 

§ 2 Sluiting van het contract

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen en/of het leveren van reparatiediensten en/of het leveren van montagediensten.

Mijn aanbiedingen op internet zijn niet-bindend en geen bindend aanbod om een contract af te sluiten. 

(2) Via de platformfunctie “Bericht schrijven” kunt u mij aanvragen sturen voor de aankoop van goederen of voor het opstellen van een individuele offerte of voor het boeken van reparatiediensten of voor het boeken van montagediensten. Uw aanvragen zijn voor u niet bindend. Via een bericht op het platform doe ik je een bindend aanbod, dat je binnen 5 dagen kunt accepteren door een bevestiging via een bericht op het platform. 

§ 3 Individueel ontworpen goederen        

(1) U dient mij de geschikte informatie, teksten of bestanden die nodig zijn voor de individuele vormgeving van de goederen uiterlijk onmiddellijk na het afsluiten van het contract per bericht via het platform of per e-mail te verstrekken. Eventuele specificaties van mijn bestandsformaten dienen in acht te worden genomen. 

(2) U verbindt zich ertoe geen gegevens door te geven waarvan de inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden (in het bijzonder auteursrechten, rechten op een naam, merkrechten) of in strijd is met bestaande wetten. U vrijwaart mij uitdrukkelijk van alle aanspraken van derden in dit verband. Dit geldt ook voor de kosten van juridische vertegenwoordiging die in dit verband vereist zijn.

(3) Ik controleer de verzonden gegevens niet op inhoudelijke juistheid en ben in dit opzicht niet aansprakelijk voor fouten. 

(4) Voor zover vermeld in de betreffende offerte, ontvangt u van mij een conceptcorrectie, die u onverwijld dient te controleren. Als u akkoord gaat met het ontwerp, geeft u het ontwerp vrij voor uitvoering door het mede te ondertekenen in tekstvorm (bijv. e-mail).

Het ontwerpwerk wordt niet uitgevoerd zonder jouw goedkeuring. Je bent verantwoordelijk voor het controleren van de proefdruk op juistheid en volledigheid en voor het doorgeven van eventuele fouten. Ik accepteer geen aansprakelijkheid voor onbetwiste fouten. 

§ 4 Verrichten van montagediensten

(1) Voor zover installatiediensten het onderwerp zijn van het contract, ben ik het installatiewerk verschuldigd dat voortvloeit uit de beschrijving van de dienst. Ik zal dit werk persoonlijk of via derden naar eer en geweten uitvoeren. 

(2) De dienst wordt verleend op de overeengekomen data. 

(3) U bent verplicht om mee te werken. In het bijzonder dient u de mogelijkheid te bieden om het pand te betreden in een inloopvrije en redelijkerwijs gevaarvrije staat op het moment dat de installatiediensten worden geleverd. Verder bent u verplicht om mij indien nodig te voorzien van elektriciteit en water. Ik heb het recht om het deel van het contract dat betrekking heeft op het leveren van installatiediensten te beëindigen in overeenstemming met § 643 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) voor zover u uw verplichtingen tot samenwerking niet nakomt. Hiervoor zal ik je een redelijke termijn stellen waarbinnen je de noodzakelijke medewerking kunt inhalen. 

(4) Als u gebruik maakt van uw recht op opzegging volgens § 648 S. 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), kan ik 10% van de overeengekomen vergoeding eisen als forfaitair bedrag als de uitvoering nog niet is begonnen. Als het wettelijke herroepingsrecht bestaat, is dit echter alleen van toepassing als u uw herroepingsrecht pas uitoefent nadat de herroepingstermijn is verstreken. U behoudt het recht om te bewijzen dat ik daadwerkelijk geen of aanzienlijk lagere kosten heb gemaakt. 

§ 5 Dienstverlening voor reparaties

(1) Voor zover reparatiediensten het onderwerp zijn van het contract, ben ik de reparatiewerkzaamheden verschuldigd die voortvloeien uit de servicebeschrijving. Ik zal deze naar eer en geweten persoonlijk of via derden uitvoeren. 

(2) U bent verplicht om mee te werken, in het bijzonder moet u het defect aan het product zo uitgebreid mogelijk beschrijven en het defecte product beschikbaar stellen. 

(3) U draagt de kosten voor het opsturen van het defecte product naar mij. 

(4) Tenzij anders vermeld in de respectieve offerte, wordt de reparatie, inclusief de verzending van het product, uitgevoerd binnen 5 – 7 dagen na ontvangst van het te repareren product (in het geval van overeengekomen vooruitbetaling echter pas na het tijdstip van uw betalingsinstructie). 

(5) Als u gebruik maakt van uw recht op opzegging volgens § 648 S. 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), kan ik 10% van de overeengekomen vergoeding eisen als forfaitair bedrag als de uitvoering nog niet is begonnen. Als het wettelijke herroepingsrecht bestaat, is dit echter alleen van toepassing als u uw herroepingsrecht pas uitoefent nadat de herroepingstermijn is verstreken. U behoudt het recht om te bewijzen dat ik daadwerkelijk geen of aanzienlijk lagere kosten heb gemaakt. 

§ 6 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie. 

(2) De goederen blijven mijn eigendom totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

§ 7 Garantie

(1) De wettelijke rechten van aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing. 

(2) In het geval van gebruikte artikelen zijn claims voor gebreken uitgesloten als het gebrek pas na het verstrijken van een jaar na levering van het artikel aan het licht komt. Als het gebrek zich binnen een jaar na levering van het artikel openbaart, kunnen de claims voor gebreken binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van het artikel worden ingediend. 

De bovenstaande beperking is niet van toepassing:

  • voor opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schade die aan mij kan worden toegeschreven als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid en voor andere schade;
  • voor zover ik het defect op frauduleuze wijze heb verzwegen of een garantie heb aangenomen voor de staat van het artikel.

(3) Als consument wordt u verzocht het artikel onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims. 

§ 8 Rechtskeuze

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, hierdoor niet wordt ontnomen (gunstigheidsbeginsel). 

(2) De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. 

II. Klantinformatie               

1. Identiteit van de verkoper  

Melanie Schwarzer
Geschwister-Gerrits-Str. 8
47626 Kevelaer
Duitsland

Telefoon: +49 28 32/97 90 697
E-mail: service@atelier-m73.de

Alternatieve geschillenbeslechting: De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het afsluiten van het contract en het afsluiten van het contract zelf vinden plaats in overeenstemming met § 2 van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.). 

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1 De contractuele taal is Duits. 

3.2 De volledige tekst van de overeenkomst wordt niet door mij opgeslagen. Je ontvangt alle contractgegevens, inclusief de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden, als onderdeel van een bindend aanbod per bericht dat via het platform wordt verzonden en dat je kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan. 

4. Essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in de advertentiebeschrijving en in onze bindende offerte. 

5. Prijzen en betalingsmodaliteiten

5.1 De prijzen in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten zijn totaalprijzen. Ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen. 

5.2 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze worden apart vermeld in mijn bindende offerte en komen extra voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd. 

5.3 De voor jou beschikbare betalingsmethoden staan vermeld in mijn bindende offerte. 

5.4 Tenzij anders vermeld in de individuele betalingswijzen, zijn de betalingsvorderingen die voortvloeien uit het afgesloten contract onmiddellijk opeisbaar. 

5.5 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling voor een cursus uiterlijk op de cursusdatum ter plaatse voor aanvang van de cursus te zijn voldaan, anders bestaat er geen recht op deelname. 

6. Leveringsvoorwaarden

6.1 De leveringsvoorwaarden, de levertermijn en eventuele leveringsbeperkingen zijn te vinden in mijn bindende offerte. 

6.2 Voor zover in mijn bindend aanbod geen andere termijn is genoemd, vindt de levering van de goederen plaats binnen 3-5 dagen na het sluiten van de overeenkomst (bij overeengekomen vooruitbetaling echter pas na het tijdstip van uw betalingsopdracht). 

6.3 Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat bij de overhandiging van de goederen, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een anderszins aangewezen persoon om de zending uit te voeren. 

7. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

Aansprakelijkheid voor defecten valt onder de bepaling “Garantie” in mijn Algemene Voorwaarden (Deel I).

8. Beëindiging

8.1 Informatie over de beëindiging van het contract en de beëindigingsvoorwaarden zijn te vinden in de bepalingen over “Installatiediensten” in mijn Algemene Voorwaarden (Deel I), evenals in de betreffende offerte. 

8.2 Informatie over de beëindiging van het contract en de beëindigingsvoorwaarden zijn te vinden in de bepalingen over “Reparatiediensten” in mijn Algemene Voorwaarden (Deel I), evenals in de betreffende aanbieding. 

Laatste update: 03.02.2022